Certyfikaty
Pogoda
Prognoza pogody
Nisko
Pogoda - NiskoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
Kalendarz-- WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w NISKU! -- KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! --
Wyprawka szkolna

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. 2014 poz. 1024) istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów III klas oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
1. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom klas III szkoły z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł na osobę.
2. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt. 1. i 2. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe.
3. Pomoc finansowa będzie udzielana dla uczniów wszystkich klas szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty 445 zł.
5. Wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły. Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariacie szkoły, a także na stronie internetowej szkoły.
6. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 12 września 2014r.
7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za 2012 rok lub zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub oświadczenie wraz z uzasadnieniem braku możliwości załączenia zaświadczenia. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów wymienionych w punkcie 3, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
8. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników ujętych w wykazie podręczników obowiązujących w RCEZ w Nisku w roku szkolnym 2014/2015 rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 4. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie faktury zbiorczej lub oświadczenia o zakupie.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły/ u pedagoga szkolnego lub telefonicznie tel. 15 8412-506 / 15 8416892.

POBIERZ WNIOSEK


STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Informujemy uczniów o możliwości otrzymania stypendium socjalnego na okres 01.09.2014-30.06.2015.
Stypendium może być przyznane dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Nisko, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 456 zł na osobę.
Wnioski można składać w siedzibie Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, pok. nr 3.
Informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1a (budynek Biblioteki Miejskiej) tel: 84 12 974 .

Informacje o możliwości otrzymania stypendiów przez uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin udzielają odpowiednie do miejsca zamieszkania Urzędy Gmin.

CZYTAJ WIĘCEJ
POBIERZ WNIOSEK
Informacje dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem: KLIKNIJ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

W poniedziałek 1 września 2014 uczniowie, nauczyciele i pracownicy RCEZ rozpoczęli kolejny rok szkolny 2014/2015.
Szkolna część uroczystego otwarcia roku szkolnego 2014/2015 odbyła się w hali sportowej RCEZ, w której uczestniczyli Starosta Powiatu Niżańskiego Gabriel Waliłko, dyrektor RCEZ Marcin Pilarski, przewodnicząca Rady Rodziców Lucyna Bajek oraz nauczyciele, wychowawcy i młodzież RCEZ. Poprzedziła ją uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku.
Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy, po którym głos zabrał Marcin Pilarski dyrektor RCEZ w Nisku powiedział między innymi: Wszystkich uczniów zachęcam do wytężonej pracy, wytyczania nowych, ambitnych celów, realizacji ambitnych projektów. Jestem pewien, że taka postawa zaowocuje w dorosłym życiu. Dyrektor Marcin Pilarski przypomniał wszystkim o 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślił, że - Świadomość historyczna kształtuje naszą wrażliwość i ma wpływ na ogląd świata. Pamiętajmy o bohaterach, którzy walczyli osamotnieni przeciwko dwóm agresorom - III Rzeszy i Związkowi Radzieckiemu.
Starosta Powiatu Niżańskiego Gabriel Waliłko zwrócił się do młodzieży klas pierwszych z gratulacjami i życzeniami z okazji dobrego wyboru właśnie tej szkoły prowadzonej przez Powiat Niżański.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania ze swoimi wychowawcami.

IMG_0795.jpg
IMG_0799.jpg
IMG_0801.jpg
IMG_0803.jpg
IMG_0810.jpg


Zaproszenie na otwarcie wystawy IPN
ZUMBA w RCEZ


Pierwsze zajęcia odbędą się 10 września.


Witamy na stronie RCEZ w Nisku!
Szanowni Państwo!

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą, która:

- przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,

- wychowuje w duchu patriotycznym, wpaja poczucie przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej,

- kształci umiejętności twórczego rozwijania problemów,

- wpaja system wartości ogólnoludzkich,

- rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,

- uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,

- rozbudza zainteresowania, pasje i uzdolnienia,

- uczy szlachetnej rywalizacji i umiejętności godzenia się z porażką,

- wspiera ideę współpracy i umacnia więzi pomiędzy członkami społeczności szkoły,

- preferuje postawy proaktywne i twórcze,

- przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,

- prowadzi edukację regionalną, kulturalną, filozoficzną, czytelniczą i medialną, ekologiczną, prozdrowotną, europejską.

Szkoła nasza nie poprzestaje na odniesionych sukcesach. Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby szkoła sprostała wymogom nowej rzeczywistości, aby nasi absolwenci dostali się na studia lub znaleźli zatrudnienie. Stąd też stworzyliśmy atrakcyjną ofertę edukacyjną, kładziemy nacisk na nierozdzielność i spójność kształcenia oraz wychowania, na kształtowanie wszechstronnych umiejętności uczniów, na poprawę efektywności wychowania, w tym zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w szkole.
Każdy uczeń i rodzic w naszej szkole w każdej sytuacji może liczyć na życzliwość i wszechstronną pomoc nauczycieli i wychowawców.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Dane teleadresowe
RCEZ w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko

tel./fax: (0-15) 8412506
tel.: (0-15) 8412061
e-mail: rcez@rceznisko.pl

Aktualności
Z ostatniej chwili ...

chcesz nas o czymś powiadomić | skomentować artykuł | napisz |
Portale
Współpraca
Zegar
Statystyki

RCEZ © 2014 SS. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by jPORTAL 2 | XP Theme