Ułatwienia dostępu

 • 15 841 25 06
 • 15 841 20 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
Image
Image

Matura - informacje, informatory

Informacje i komunikaty

Informacje

 1. Instrukcja dla absolwentów przystępujących do egzaminów

  1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
  4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • Zdający
  • Osoby zaangażowanie w przeprowadzenie egzaminu
  • Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni
  • Pracownicy odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione wyżej.

  1. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora ( obowiązuje kalkulator prosty)

  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

  1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
  2. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  3. Osoby, które przystępują w ciągu jednego dnia do więcej niż jednego egzaminu, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na kolejny egzamin w wyznaczonym do tego miejscu.

       II.Środki bezpieczeństwa osobistego

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m.     Obowiązkowo należy mieć zakryte usta i nos.

  1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał, przyłbica - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
  2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających na stanowisko egzaminacyjne.
  3. Zdający może zostać poproszony przez członka zespołu nadzorującego (ZN) o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości ( konieczne jest zachowanie odległości 1,5 m).
  4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może odsłonić usta i nos z tym, że ma obowiązek ponownie je zasłonić kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadanie przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego egzaminator aby ocenić rezultat pośredni
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zdający może, jeśli uzna to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania egzaminu, nawet po zajęciu miejsca na Sali przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym.
  2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką, może korzystać z przyłbicy.
  3. Jeśli zdający, z przyczyn zdrowotnych, nie może również korzystać z przyłbicy, może przystąpić do egzaminu w osobnej sali (sytuację, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać nosa i ust należy zgłosić dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. !!!!!)
  4. Podczas przerw między egzaminami zdający muszą opuścić salę egzaminacyjną i udać się w wyznaczone miejsce ze względu na konieczność dokonania dezynfekcji w salach.
  • Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.
  1. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk płynem, który wystawiony będzie w widocznym miejscu.
  2. W salach egzaminacyjnych znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, z którego należy bezwzględnie korzystać przed i po użyciu tego samego urządzenia/ słownika/egzemplarza dokumentacji technicznej
  3. Rzeczy osobiste (torebki, plecaki, okrycia wierzchnie, telefon itp. zdający zostawiają przed salą egzaminacyjną w przeznaczonych do tego przezroczystych workach foliowych pod nadzorem pracownika szkoły.
  1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
  2. W trakcie egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu z innymi zdającymi.
  3. W przypadku kontaktu z bezpośredniego z nauczycielami, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust.
  4. Zdający nie mogą dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu.
  5. Zdający muszą przestrzegać zasad higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy bezwzględnie zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  6. Po zakończeniu egzaminu nie wolno zbierać się w grupki, należy stale zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
  7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed jak i po egzaminie.

  Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych wrażeniami po egzaminie należy się dzielić za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów.

  1. Przybycie na egzamin zdający potwierdza podpisem w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
  2. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną jeśli skończył pracę z arkuszem najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  W przypadku egzaminu z Informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka ZN, w czasie wyznaczonym przez PZE

  Sprawdzanie sprzętu odbywa się w rękawiczkach, z zasłoniętymi ustami i nosem zarówno przez zdającego jak i członka ZN i administratora.


Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image
Image
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image
Image

Galerie

Image
Image
Image
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE